Het privacybeleid

 

Verantwoordelijke voor de verwerking en actualisering van dit beleid :

De vzw "Gammes", met hoofdzetel gevestigd op de Charleroisesteenweg 123A / bus 4 te 1060 Sint-Gillis, ondernemingsnummer 0467.262.064 (hierna "de vzw Gammes"), wordt als "Verwerkingsverantwoordelijke" beschouwd in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "GDPR" genoemd).

Dit beleid inzake de gegevensbescherming kan onderhevig zijn aan wijzigingen en aanvullingen ten gevolge van wetgevende of andere ontwikkelingen (met name in verband met de technologische middelen die voor de gegevensverwerking worden gebruikt).

Wij raden u aan regelmatig deze pagina van de website van de vzw GAMMES te raadplegen, waar u altijd de recentste versie van het privacybeleid vindt die bij elke wijziging van toepassing is zodra ze online wordt geplaatst.

Toepassingsgebied van deze verklaring :

Als persoon die gebruikmaakt van de diensten van de vzw Gammes of hier op een of andere manier mee in contact komt, en wiens persoonsgegevens door de vzw Gammes voor verschillende doeleinden worden verwerkt, als begunstigde, thuisoppas, stagiair, werknemer, partner, leverancier of in een andere hoedanigheid, is deze verklaring, die beschrijft welke maatregelen er worden genomen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en met betrekking tot uw rechten, op u van toepassing.

Algemene principes :

De vzw Gammes garandeert dat elke verwerking van persoonsgegevens die zij verricht, in overeenstemming is met de GDPR.

Bijgevolg zal de vzw Gammes :

  • passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig de principes van de GDPR.

  • ervoor zorgen dat ze de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens naleeft. In dat opzicht neemt de vzw Gammes passende maatregelen om in het kader van haar activiteiten vanaf het begin rekening te houden met gegevensbescherming (principe van 'privacy by design' of gegevensbescherming door ontwerp).

  • garanderen dat ze alleen gegevens zal verzamelen, verwerken of gebruiken die nodig zijn voor het specifieke doel van de verwerking. Dit geldt voor de hoeveelheid persoonsgegevens die wordt verzameld, de mate waarin deze worden verwerkt, de bewaartijd en de toegankelijkheid (principe van 'privacy by default' of gegevensbescherming door de standaardinstellingen).

Doel van de verwerking :

Uw persoonsgegevens die door de vzw Gammes worden verzameld en gebruikt, moeten ervoor zorgen dat zij haar taken op gezondheidsvlak kan verzekeren en haar aangeboden diensten kan verbeteren.

Het doel van de verwerking van uw gegevens bestaat er over het algemeen in :

  • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of de taken van de vzw Gammes te kunnen uitvoeren (voornamelijk om thuisoppassen te leveren).

  • te voldoen aan de contractuele verplichtingen, zoals de organisatie van de thuisoppasdiensten, het beheer van de human resources van de vzw Gammes (medewerkers, stagiairs, vrijwilligers enz.), de goede uitvoering van de overeenkomsten met verschillende categorieën van personen (partners, leveranciers, technische dienstverleners enz.).

  • u op de hoogte te houden over de activiteiten van de vzw Gammes, via haar nieuwsbrief of andere communicatiekanalen, als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Gegevens die kunnen worden verzameld, bewaartermijn en bekendmaking van die gegevens aan derden :

Meestal hebben de verzamelde gegevens betrekking op uw identiteit (voornaam, familienaam) en uw contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, postadres ...).

De vzw Gammes is de hoofdontvanger van deze gegevens en zal deze in geen geval aan derden meedelen, met uitzondering van onderaannemers of partners waarmee de vzw Gammes samenwerkt om wettelijke en contractuele verplichtingen na te leven of om u een goede dienstverlening te bieden.

Noch de vzw Gammes, noch haar onderaannemers of partners zullen uw gegevens verkopen.

In het kader van contractuele relaties kunnen er andere gegevens worden verzameld, zoals de gezinssituatie, het IBAN-rekeningnummer en het btw-nummer van natuurlijke personen.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de duur van de verwerking en niet langer dan 10 jaar, tenzij anders bepaald door de wet.  
  

Gegevens die kunnen worden verzameld tijdens uw bezoek aan deze website, bewaarperiode en bekendmaking van die gegevens aan derden :

Wanneer u haar website bezoekt, kan de vzw Gammes uw gegevens op verschillende manieren verzamelen :

1. Gegevens die u rechtstreeks verstrekt bij het aanvragen van informatie en documentatie.

Soort verzamelde gegevens: voornaam en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Bewaartermijn: 12 maanden

Bekendmaking van gegevens aan derden? Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde meegedeeld aan derden.

2. Gegevens die passief worden verzameld, in de vorm van cookies, om uw navigatie op de website van de vzw Gammes te vergemakkelijken en het technisch beheer van de site te optimaliseren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden gedownload op het apparaat waarmee de website van de vzw Gammes wordt bezocht (computer, tablet, smartphone, ...). Er zijn drie soorten cookies: essentiële, functionele en analytische cookies.

A. Essentiële cookies zijn cookies die om zuiver technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website

 • Soort cookies: sessie- en beveiligingscookie

 • Soort verzamelde gegevens: IP-adres

 • Bewaartermijn: +/- 2 maanden

 • Bekendmaking van gegevens aan derden? Google

B. Functionele cookies zijn cookies die de website in staat stellen de keuzes van bezoekers te onthouden en hen verbeterde of gepersonaliseerde functies aan te bieden.

 • Soort cookies: voorkeurcookies

 • Soort verzamelde gegevens: taal van de gebruikte zoekmachine, geolocatie (indien ingeschakeld) en persoonlijke informatie die vrijwillig wordt verstrekt (bij het invullen van een contactformulier of om te solliciteren naar een vacature).

 • Bewaartermijn: onbepaald

 • Bekendmaking van gegevens aan derden? Nee

C. Analytische cookies zijn cookies waarmee het mogelijk is statistieken op te stellen over de bezoeken aan de website van de vzw Gammes.

 • Soort cookies: Interactiecookies, Cloudflare-cookies

 • Soort verzamelde gegevens: geolocatie (indien ingeschakeld), kenmerken van de browser (taal, versie enz.) en van het apparaat waarmee de site wordt bezocht, datum en tijdstip van het bezoek aan de site, webpagina of advertentie die de gebruiker naar de Gammes-website heeft gebracht, de bezochte pagina's enz.

 • Bewaartermijn: +/- 2 maanden

 • Bekendmaking van gegevens aan derden? Cloudflare

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, is het mogelijk het gebruik van cookies te beperken of ze aan het eind van uw bezoek aan de website te verwijderen. De instellingen kunnen per browser verschillen. Meer informatie vindt u op de volgende adressen :
Internet Explorer   Google ChromeMozilla FirefoxSafariAdobe Flash Player.

Uw rechten

Volgens de GDPR-verordening beschikt u over de volgende rechten.

     1. Recht van inzage en informatie

U hebt het recht van inzage van uw gegevens, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens die door de vzw Gammes worden verwerkt in te zien, zonder dat u uw verzoek hoeft te verantwoorden. U kunt ook vragen dat u een kopie van de verwerkte gegevens wordt bezorgd.

De vzw Gammes kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratiekosten die verbonden zijn aan de aanvraag die aan haar wordt gericht. De vzw Gammes kan zich ook verzetten tegen iedere duidelijk onrechtmatige aanvraag.

2.   Recht op verbetering

U hebt het recht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist, onvolledig of verouderd zijn, zo snel mogelijk te laten verbeteren door de vzw Gammes.

Indien de gegevens worden verbeterd, zal de vzw Gammes elke onderaannemer of partner aan wie uw persoonsgegevens eventueel werden meegedeeld op de hoogte brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist.

     3. Recht op gegevenswissing ("het recht om vergeten te worden")

In de volgende gevallen kunt u van de vzw Gammes eisen dat uw persoonsgegevens zo snel mogelijk worden verwijderd :

  • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld ;

  • de verwerking van de gegevens was uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u hebt ingetrokken ;

  • U verzet zich wegens gegronde redenen tegen de verwerking.

  Hoe dan ook kan dit recht niet worden verleend indien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting die deze verwerking vereist of indien deze noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank.

  Indien uw gegevens worden gewist, zal de vzw Gammes elke onderaannemer of partner aan wie de persoonsgegevens eventueel werden meegedeeld op de hoogte brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist.

       4. Recht op beperking

  U hebt het recht om van de vzw Gammes de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is: 

   • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. In dat geval geldt de beperking slechts gedurende een periode die de vzw Gammes in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 

   • De verwerking is ongeoorloofd, en in plaats van verwijdering, eist u dat het gebruik van de gegevens beperkt wordt;

   • De vzw Gammes verwerkt uw gegevens niet langer met het oog op verwerking, maar deze zijn nog steeds noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank;

   • U kunt bewijzen dat u zich verzet hebt tegen de verwerking.

   In geval van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens is de vzw Gammes verplicht elke onderaannemer of partner aan wie de persoonsgegevens eventueel werden meegedeeld, op de hoogte te brengen van elke verbetering of verwijdering van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist.

        5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

   U hebt het recht te vragen dat de gegevens die u aan vzw Gammes hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machineleesbaar formaat aan u worden overgemaakt. Bovendien hebt u het recht uw gegevens over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de vzw Gammes dit kan beletten.

   U kunt zelfs vragen dat de vzw Gammes deze gegevens rechtstreeks doorgeeft aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dat technisch mogelijk is.

        6. Recht van verzet

   U hebt te allen tijde het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

   In dat geval moet de vzw Gammes de verwerking van de gegevens in kwestie onmiddellijk stopzetten, tenzij:

    • de vzw Gammes kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden ;

    • de vzw Gammes aantoont dat er redenen zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank.

    De gegevensbeschermingsfunctionaris en gegevensbeschermingsautoriteit

    Indien u een van de bovengenoemde rechten wenst te doen gelden, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van de vzw Gammes (hierna "DPO" genoemd) via het e-mailadres: dpo@gammesasbl.be.

    Aangezien het om persoonlijke, en dus vertrouwelijke gegevens gaat, moet u een identiteitsbewijs bij uw aanvraag voegen, met name door middel van uw identiteitskaart.

    De vzw Gammes verbindt zich ertoe alle aanvragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden, en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 1 maand na ontvangst van uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en overeenkomstig de GDPR-verordening, kan de responstijd worden verlengd tot 3 maanden. Indien u het niet eens bent met het antwoord of er geen antwoord komt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), waarvan u alle contactgegevens vindt op :
    www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

    Mots-clés


    Actualités récentes


    Témoignages


    Tarifs / Horaires