ERKENNING VAN HET BEROEP

Eindelijk erkenning voor het beroep van thuisoppas in het Brusselse Gewest

Après 21 ans d’existence, le métier de garde à domicile a été reconnu en Région Bruxelles-Capitale lors du vote, le 23/11/2018, de l’ordonnance COCOM qui précise : «  Service de garde à domicile : les services qui, pour favoriser le maintien ou le retour à domicile de personne requérant une présence continue à leur côté, leur fournissent, à leur demande ou à la demande de l’aidant proche, une présence et un accompagnement en mettant temporairement à leur disposition, de jour comme de nuit, des gardes à domicile, et ce afin de les rendent plus autonomes.  » (Art 3. B de l’ordonnance modifiant l’ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l’aide aux personnes publiée le 6/12/2018).  


Waarom hechten we zoveel belang aan de erkenning van het beroep ? 

 • Les gardes à domicile font partie de la grande famille des métiers d’aide et de soins à domicile.
 • Ze volden volledig aan de groeiende vraag naar thuisopvang.
 • Het beroep van thuisoppas biedt een goede kans op werk voor mensen die zich willen scholen in persoonsgebonden, dienstverlenende beroepen.
 • Niet-erkenning van het beroep bevordert het zwartwerk en de bijbehorende misbruiken.
 • A terme, la reconnaissance du métier permettrait de diminuer le coût des prestations.
 • De erkenning van jet beroep is noodzakelijk om een beter onderscheid te kunnen maken tussen een thuisoppas en een gezinshulp en aldus het complementaire karakter te erkennen met de andere hulpberoepen aan huis.
Odoo image et bloc de texte

Nadat we contact hadden opgenomen met de betrokken ministerues en instellingen om het cruciaal belang van erkenning van het beroep toe te lichten, organiseerden de leden van het GGC-college belast met Bijstand aan personen en van de FGC belast met de Sociale en familiale bijstand, alsook de Brusselse Hoofdstedelijk Regering (bestuur economie en werkgelegenheid) in septembre 2012 een studiedag over het beroep van thuisoppas en de erkenning ervan voor behoud in de thuisomgeving. (Samenvatting van het colloquium 'Thuisoppas, een beroep dat erkend moet worden ?')

De aanwezige ministers bevestigden op die studiedag dat Brussel hoogdringend een antwoord moest formuleren op de verschillende vragen rond de erkenning van het beroep van thuisoppas. Tijdens het colloquium kwan eveneens de complexiteit van het debat naar voor. Het gaat niet gewoon om het aanvaarden of weigeren van een nieuw beroep, het gaat erom het beroep tegen een achtergrond te plaatsen van zowel de vergrijzende bevolking als van de vele, reeds erkende beroepen in de thuiszorg. Het gaat eveneens om de erkenning van een bestaande vraag en de poging om die te beantwoorden.

In het kader van de erkenningscampagne van het beroep van thuisoppas die ondertussen al drie jaar door Gammes wordt geschraagd, moet de overheid, in het belang van de gemeenschap, het pad van de professionalisering van het beroep volgen; dat bezaaid is met rechten, maar ook met na te leven criteria en normen.

Het debat dat we momenteel binnen de vzw Gammes voeren met de verstrekkers van gezin hulp (een beroep dat vaak wordt verward met thuisoppas) heeft verschillende denkpistes opgeleverd, en in een ruimer kader pistes om de thuishulpsector te verbeteren. 

Texte Odoo et bloc d'image

  De werking van oppasdiensten aan huis erkennen en financieren

  • Volledige erkenning van het beroep door de goedkeuring van een ordonnantie die de thuisoppas een statuut geeft, het beroep omschrijft en de structurele werking ervan bepaalt ;
  • Financiering van de werkingskosten (prestaties, omkadering, bijscholing, oncomfortabele uren, enz.) ;
  • Vastlegging van een bijdragebarema voor de begunstigde, specifiek voor het beroep van thuisoppas, via de structurele financiering van de werking waarbij gewaakt wordt over de betaalbaarheid van de dienst, afhankelijk van om de omvang van de verleende bijstand ;
  • Verhoping van het aantal thuisoppassen.

  Uitwerking van een degelijke, verplichte basisopleiding als opstap naar het beroep van thuisoppas, waarbij gezorgd wordt voor de doorstroming naar het beroep van gezinshulp of zorgkundige                 

   Daarom is de opleiding tot thuisoppas een cruciale kwestie, Gammes streeft elke dag opnieuw naar kwaliteitsverbetering van zijn dienstverlening aan de begunstigden. Deze verbetering komt onder meer tot stand door een ondersteunende omkadering en opleidingen die specifiek gericht zijn op de evolutie van het beroep van thuisoppas. Voor de inschakeling en kwalificering van laaggeschoolde werkzoekenden hebben wij de volgende trajecten uitgewerkt op het vlak van opleiding en beroepsmobiliteit :

   • Startercursus voor personen zonder diploma hoger secundair onderwijs ;
   • Opleidingsmodule die toegang geeft tot het beroep, bijvoorbeeld vanuit het beroep van huishoudhulp ;
   • Opleidingsmodule om zich om te scholen tot het beroep van gezinshulp of zorgkundige ;
   • Opleidingsmodule om zich te specialiseren/heroriënteren vanuit het beroep van geezinshulp of zorgkundige.

   De regelgeving aanpassen

   Zorgen voor een gelijkwaardige complementariteit tussen het beroep van thuisoppas en het beroep van gezinshulp.

   GAMMES, 24/7 OPPAS AAN HUIS, MET OOG VOOR ZORG                     

   Mots-clés


   Actualités récentes


   Témoignages


   Tarifs / Horaires